Takläggare Sigtuna

Klassiska tak för en klassisk miljö

Takläggare

Takarbete –  så ser ansvaret för säkerheten ut

Byggherre, arbetare, arkitekt och ansvarig myndighet. Det finns många som har en viktig roll att spela för att säkerheten vid takläggning och vid reparationer av tak sker på ett säkert sätt. Allt för att undvika olyckor. Generellt kan man säga att det finns två lagar att ta hänsyn till.

AML –  Arbetsmiljölagen.

PBL –  Plan- och bygglagen.

Här under kan du se vem som har ansvar för olika delar av säkerheten vid takarbete.

takläggare

Fastighetsägaren måste följa gällande plan- och bygglagar

Fastighetsägare måste följa gällande plan- och bygglag (PBL) och se till att det finns säkerhetsanordningar på taken och att blir underhålls tillräckligt väl, så att dess egenskaper och funktioner bevaras. Det ansvaret gäller vare sig det utförs några underhållsarbeten eller inte på taket. Fastighetsägarens ansvar är ändå det samma.

Arbetsgivare har ett stort ansvar när denne ger en anställd uppdrag att utföra ett arbete på ett tak till en fastighet. Detta enligt Arbetsmiljölagen (AML) och gällande regler som finns för olika typer av takarbeten.

Redan innan arbetet på taket börjar ska arbetsgivaren låta göra en undersökning av det aktuella taket och se till att en riskanalys blir gjord. Om det finns risk för olyckor måste naturligvis lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra dessa olyckor.

Fasta anordningar ett viktigt led i säkerheten

Fasta skyddsanordningar är naturligtvis ett viktigt led i ett förebyggande arbetet för säkerheten. Det behövs för att kunna göra en bedömning av olika risker i takarbetet.

När du anlitar oss kan du vara säker på att vi kontrollerar ditt existerande tak i förväg om det handlar om en omläggning eller reparation. Vid nyläggning ser vi till att takstolar och andra strukturer är stabila innan vi påbörjar arbetet.

Byggherren, alltså den aktör som för egen räkning ser till att ett byggarbete blir gjort, har ansvar att följa bygglagstiftningen så att de gällande föreskrifterna följs. Det betyder att den som är byggherre har ansvara för att tak vid nya byggnader ska uppfylla PBL (se ovan) och de byggregler som gäller.s

Byggnadsnämden övervakar att reglerna följs

Befintliga tak som ändras på något sätt, alltså byggs ut, repareras eller byggs om ska i princip följa samma krav på som gäller nya tak. Den som är byggherren har också skyldighet att upprätta en så kallad arbetsmiljöplan för tillfällen där fallrisk förekommer vid arbete på tak.

Kommunens byggnadsnämnd ska se till att övervaka att PBL:s bestämmelser och övervaka att gällande byggregler för takarbete följs. Nämnden kan genom olika kontroller utöva denna tillsyn.

Byggnadsnämnden har också på sitt ansvar att ta upp eventuella påföljder eller ingripanden om det skulle visa sig att någon brutit mot byggreglerna. Nämnden har också ett förebyggande ansvar - att lämna råd och upplysningar om säkerhet vid bygge av tak.

Måste ta hänsyn till säkerheten redan från början

Arkitekten som ritar hus ska redan på ritbordet ta hänsyn till säkerheten och ha detta i beaktande under sitt arbete med design och konstruktion av ett nytt hus (eller vid ombyggnation där en arkitekt är anlitad).

Arbetsmiljöverket är statens ansvariga myndighet. Sedan den 1 januari 2015 kan staten utkräva kraftfulla avgifter vid brott mot reglerna i Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 2014:26)

Arbetsmiljöinspektionen kan på förhand komma med information och råd om skyddsåtgärder som är lämpliga vid takarbete.

Låter det hela krångligt? Det är lättare än du tror. Vi hjälper dig med alla steg på vägen när du anlitar oss som din takläggare i Sigtuna. 

Vi lägger plåt- och tegeltak som håller länge!